duminică, 30 martie 2014

This is my reminder

For me, tattoos are reminders. I don't just cover my body for the sake of art, I cover it for the sake of the memories.


This is my reminder. There's nothing much to tell about this one, as I pretty much explained it on my previous post. I got this one on the 27th of March (2014,obviously). This whole 'get out of your comfort zone' marked me seriously, as I've been craving to have it tattooed for almost a year. 


This is my reminder. No, it's not about love. It's L from Ludovic, O from Olga, V from Vasile and E from Erika (and Eduard). These are the first letters from my grandparents' and parents' names. Below, I got 'to infinity and beyond'. My grandfather passed away when I was really young, but I had a strong connection with him. Not having my father with me at that time, he used to be like a father for me. I will love them to infinity and beyond. I got this also on the 27 of March.


This is my reminder. I got this on the 19th of August, 2012. This was the result of a serious fight between me and my mother. Well.. Normal 16 year olds go get drunk when they have a fight with their parents. I got a tattoo. However, I don't regret having it because as time passed it got a whole other meaning for me. It represents .. well, my independence, obviously :)) It represents the fact that no matter what I will not depend on the others. I will build my future just as I want it, I take responsability for my actions and in the end I will not regret a thing.

Well, one thing I can tell you: these are not the only tattoos I will die having (unless I die in the next few months). As I said, tattoos are my reminders, and as I want to live my life at its full potential, I will probably have reminders to cover my body with. 
joi, 27 martie 2014

Humans, selfish little creatures

Lately I realized that I am selfish. But aren't we all selfish? We do tend to do what is best for ourselves, but does that make us selfish? Aren't we supposed to do things in our best interest? Maybe we are supposed to do so, as long as we don't hurt the people around us. But don't we hurt them one way or another? We expect people to behave according to our interests but if they expect such thing from us, we call them selfish. But then again, we spend a lifetime trying to figure out something that maybe isn't supposed to be figured out.

There has been made this beautiful project: Once a group of 50 people was attending a seminar. Suddenly the speaker stopped and decided to do a group activity. He started giving each one a balloon. Each one was asked to write his/her name on the balloon using a pen. Then all the balloons were collected and put in another room. Now these delegates were let in that room and asked to find the balloon which had their name written within 5 minutes. Everyone was frantically searching for their name, colliding with each other, pushing around others and there was utter chaos. At the end of the 5 minutes no one could find their balloon. Now each one was asked to randomly collect a balloon and give it to the person whose name was written on it. Within minutes everyone had their own balloon.

The speaker began: exactly this happens in our lives. Everyone is frantically looking for happiness all around, not knowing where it is. Our happiness lies in the happiness of other people. Give them their happiness, and you will get your own happiness. And this is the purpose of human life.


Hmm, well, I guess 'Happiness is only real when shared', right?

Now, about selfishness, I believe that it comes from the fact that we like to stick to out comfort zone. We prefer to just let people sacrifice for us, for the sake of our comfort.

That is why I got this: 

joi, 13 martie 2014

Mesaj pentru români/ A message for Romanians

Românii.. cei de afară ne spun hoţi.. noi  între ne spunem ţigani.. guvernul ne spune eşecuri.. eu.. eu aş prefera ţărani emancipaţi. Ne place să cerem, dar nu vrem să dăm. Ne place să primim, nu şi să dăruim. Ne place să dăm vina pe guvern, dar nu facem nimic în legătură cu asta. Proteste? Un exemplu pentru schimbare sunt ucrainienii, care s-au ridicat să lupte pentru schimbare. Noi? O glumă proastă aş spune. Singurii eroi sunt bine-cunoscuţii 'eroi ai revoluţiei'. Ei sunt românii care s-au luptat pentru o viaţă mai bună. Noi? Noi învinuim guvernul pentru greşelile noastre, dar nu ne uităm în spatele cortinelor şi când vedem că nu merge plecăm în frumoasele străinătăţi pentru 'o viaţă mai bună'. Şi pe cine încercăm să păcălim? Acolo îi mai bine? Îi mai bine ca vecinii tăi din Anglia să îşi ascundă portofelul când le eşti prin preajmă?

Hai să vă zic o chestie.. Nu vă puteţi aştepta de la lume să se schimbe până nu vă schimbaţi voi atitudinea faţă de ea. Guvernul nu e decât o marionetă a oamenilor care chiar ne conduc. Şi acei oameni stau ascunşi, pentru că ştiu că le e mai bine aşa. Paulo Coelho scriaDe câteva decenii trăim într-o cultură care privilegiază faima , banii şi puterea . Mulţi au ajuns să creadă că sunt singurele valori ce merită căutate , fără să-şi dea seama că  cei care fac cu adevărat jocurile , în spatele cortinei , rămân anonimi , ştiind că cea mai eficientă putere e cea care trece neobservată - până când e prea târziu şi suntem prinşi în această capcană. ' Sper că asta vă luminează puţin. 

Cât despre români ca oameni.. după cum spuneam, ţărani emancipaţi. Atâta timp cât urmezi stereotipul băiatului cu Mercedes în timp ce locuieşte într-o garsonieră pe chirie, nu te intitula drept o persoană citită, elegantă. Atâta timp cât te uiţi la televizor la Bianca Drăguşanu (nu am o problemă cu ea, doar cu ce prezintă şi ce încurajează) şi când ieşi la suc cu prietenii vorbeşti despre show-ul de seara trecută, nu zi că îţi place să savurezi un spectacol de calitate. Atâta timp cât numeşti o persoană 'nebună' sau 'retardată mental' doar pentru că merge la psiholog, nu te considera o persoană cu mintea deschisă. Şi lista continuă... 

Ideea e că mai e speranţă.. Nu toţi cei de afară ne consideră hoţi, unii chiar încearcă să ne ajute, doar că ţăranul emancipat nu pune mâna pe o carte unde poate ar citi ceva încurajator. Motiv pentru care îl voi cita din nou pe Coelho: 'În ziua sosirii mele am încercat să mă plimb puţin cu ghidul meu, dar nu erau prea multe de văzut în afară de mizerie, haos, sentimentul că nu există nici viitor, nici trecut, nici chiar prezent: oamenii trăiau într-un fel de limb, fără să ştie prea bine ce se întâmplă cu ţara lor şi cu restul lumii. Zece ani mai târziu. când m-am întors şi am văzut ţara renăscând din propria-i cenuşă, am înţeles că omul poate depăşi orice obstacol, iar poporul român era un exemplu pentru acest lucru'. O traducere pentru ţăranul emancipat care se crede filozof şi foloseşte cuvinte pe care nu le înţelege: tipu' o fost în România acum mulţi ani, pe vremea comunismului, pe vremea când în România, citez, 'nu erau prea multe de văzut în afară de mizerie, haos'. Când s-a întors în ţară a văzut moştenirea pe care ne-au lăsat-o eroii revoluţiei (părinţii noştri, mai exact). A văzut schimbare. 

Ceea ce vreau să spun e că se poate. Totul ţine în dorinţa de a vrea. Nu vreau să jignesc pe nimeni.. Defapt, nu-mi pasă dacă jignesc sau nu pe cineva. Atâta timp cât asta vă trezeşte, simţiţi-vă jigniţi. Pentru că meritaţi. 

English version:


Romanians.. people from abroad call us thieves.. we call each other gypsies.. our government calls us failures.. I.. I prefer to use emancipated boors. We like to ask, but we wouldn’t give. We like to get, but we rather not offer. We like to blame the government, but we do nothing about it. Protests? An example of change are the people from Ukraine. Us? A joke, I’d say. The only heroes were the well-known ‘heroes of the revolution’. They are the Romanians who fought for a better life. Us? We blame the government for our mistakes, but we don’t look beyond the curtains and when we see that blaming doesn’t work we leave, we move to the beautiful abroad for a ‘better life’. Who are kidding? Is it better there? Is it better that your neighbors in England hide their wallet when they see you around?

Let me tell you something.. You can’t expect the world to change unless you change your attitude towards the world. Government is just a puppet of the people who actually rule. And those people stay hidden. Because they know it’s better that way. Paulo Coelho wrote: ‘For a few decades we’ve been living in a culture that favors fame, money and power. Many people started to believe that these are the only values worth looking for, not knowing that those who actually plan the games, behind the curtains, stay anonymous, knowing that the most efficient kind of power is the one which can pass unobserved – until it is too late and we fall in this trap’. I hope this illuminates you a little.

As for Romanians.. as I said, emancipated boors. As long as you follow the stereotype of the boy who drives a Mercedes while he lives in an apartment on rent, you can’t call yourself an educated and elegant person. As long as you watch Bianca Dragusanu on TV and when you go out with your friends you talk about last night’s show, you can’t say that you enjoy a quality show. As long as you call a person crazy or retarded just because he sees a psychologist, you can’t call yourself an open-minded person. And the list goes on…

The idea is that hope is still out there. Not everyone from abroad calls us thieves, a few actually try to help us, it’s just that the emancipated boor can’t put his hand on a book, where he might find something useful. This is why I’ll quote Paulo Coelho again: ‘On the day of my arrival I tried to go for a walk with my guide, but there wasn’t much to see but dirt, chaos and the feeling that there was no future, past or present: people lived in some kind of a limb, not knowing what happens with their country and with the rest of the world. Ten years later when I came back and saw the country rising from its ashes, I understood that people can pass through any obstacles, and the Romanian nation is an example for that’. A translation for the emancipated boor who considers himself philosopher and uses words without knowing their definition: this guy came to Romania a long ago, in the communism period, when all he could see was ‘dirt and chaos’. When he came back, he saw the legacy we’ve been left with by the heroes of the revolution (our parents, to be more precise). He saw change.


What I want to say is that you can. It depends on your desire of succeeding. I don’t mean to offend anyone. Actually, I don’t care if I offend anyone. As long as this is what awakens you, feel offended. You deserve it.